Referat af generalforsamling i EIF Badminton,
tirsdag den 26.03.2019 i Fodboldklubbens klubhus.

Referent: Sarah Roloff

Udsendt marts 2019

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  1. Formand

        Bestyrelsen opstiller

        Jan Hestbæk – villig til genvalg 

  1. 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2- årig periode

Bestyrelsen opstiller følgende, der er på valg

Morten Hansen-Nord – villig til genvalg

Jørn Jensen – villig til genvalg

Gunvor Hjarding – villig til genvalg

 

Følgende ønsker at udtræde af bestyrelsen:

Marianne Madsen

Johnny Martinussen

 

Bestyrelsen opstiller følgende til nyvalg:

Rasmus Otzen tidligere 1. suppleant til bestyrelsen

Sarah Roloff tidligere 2. suppleant til bestyrelsen

 

  1. 2 suppleanter

6.     Eventuelt

 
 

 

Ad 1. Svend Rytter blev enstemmigt vedtaget som dirigent, hvorefter han kunne bekræfte, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet på hjemmesiden.

 

Ad 2. Formandens beretning kan læses i sin fulde længde andetsteds på hjemmesiden. Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger, og den blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad 3. Jørn gennemgik regnskabet og kunne meddele, at badmintonklubben afslutter 2018 med et overskud på 48.268 kr. Overskuddet vil i det kommende år medføre, at klubben i højere grad vil give tilskud til arrangementer og klubtøj, så klubbens medlemmer alle kommer til at nyde godt af det overskud, som regnskabet har vist. Regnskabet gav ellers ikke anledning til bemærkninger, og det blev godkendt.

 

Ad 4. Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

Ad 5 A. Der var ingen modkandidater til formandsposten, så Jan blev enstemmigt genvalgt.

 

Ad 5 B. Morten, Jørn og Gunvor blev genvalgt til bestyrelsen. Johnny og Marianne ønskede at træde ud af bestyrelsen. Formanden takkede dem for deres store arbejde for klubben gennem mange år. Sidste års suppleanter Sarah og Rasmus blev i stedet valgt ind i bestyrelsen som ordinære medlemmer uden modkandidater.

 

A5 C. Lars Dam blev valgt som 1. suppleant, og Karen Bonde blev valgt som 2. suppleant.

 

Ad 6. Peter Brask talte om den proces, der har været omkring Espergærde Hallen i det forgangne år. Kommunen har valgt at fjerne tilskuddet til hallens drift i dette budgetår, da man vurderede, at midlerne i stedet skulle tildeles Ny Idrætsby. Det er imidlertid blevet tydeliggjort, at Espergærde Hallen ikke kan undværes, og derfor vil tilskuddet til hallens drift med al sandsynlighed genindføres på næste års budget. Det blev samtidig understreget, at hallen er i fin stand.

Peter Brask afsluttede med at takke bestyrelsen for deres arbejdsindsats.

 

Herefter takkede Svend for god ro og orden. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.