Referat af generalforsamling i EIF´s badminton afdeling torsdag den 23.marts 2023 i Fodboldhuset på

Gymnasievej.

Referent: Gunvor Hjarding

Udsendt april 2023

Dagsorden

  1.  Valg af dirigent
  2.  Formandens beretning
  3.  Regnskabsaflæggelse
  4.  Indkomne forslag
  5. Valg

          A. Formand

              Jørgen Knudsen ønsker ikke genvalg

          B. 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:

               Bestyrelsen opstiller følgende

               Sarah Roloff – villig til genvalg

               Jørn Jensen – villig til genvalg

               Morten Hansen-Nord – villig til genvalg

               Gunvor Hjarding – villig til genvalg

          C. 2 suppleanter

     6. Eventuelt

Forslag der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen

----------------------------

GENERALFORSAMLING 2023

Jørgen startede med at byde velkommen til generalforsamling. Hvorefter vi gik til punkt 1

1) Svend Rytter blev enstemmigt valgt som dirigent, og Svend kunne bekræfte at indkaldelsen til
generalforsamling var lovligt indvarslet på hjemmesiden. Svend gav herefter ordet til Jørgen .

2) Formandens beretning, der kan læses andet steds på hjemmesiden, blev herefter godkendt med
applaus.

3) Jørn gennemgik regnskabet for 2022 og kunne meddele, at vi havde et mindre underskud på 53.626
kr. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev også godkendt med applaus.


4) Ingen indkomne forslag.

5) A) Som ny formand for en 1-årig periode blev valgt Henrik Pranov

    B) For en 2-årig periode blev de 4 tidligere bestyrelsesmedlemmer alle genvalgt.

    C) Morten Hestbæk blev valgt som 1. suppleant og Christina Berg som 2. suppleant

6) Jørgen takkede for sin tid som formand. Jan takkede Jørgen for hans arbejde som formand og
Morten overrakte på bestyrelsens vegne en lille erkendtlighed. Jørgen lovede, hvis vi skulle få brug
for ham, hans ekspertise, så står han gerne også fremover til rådighed . Henrik Pranov takkede for
valget som ny formand.

Herefter takkede Svend for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende på næste bestyrelsesmøde.