Referat af generalforsamling i EIF´s badminton afdeling torsdag den 25.juni 2020 kl. 19.30 i Fodboldhuset på Gymnasievej.

Referent: Gunvor Hjarding

Udsendt juli 2020

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsaflæggelse

 4. Indkomne forslag

 1. Det foreslås at bestyrelsen udvides med et medlem  - til i alt 9 bestyrelsesmedlemmer.

  Bestyrelsen vil herefter bestå af en formand samt 8 bestyrelsesmedlemmer.

  Forslag stilles af bestyrelsen.

 1. Valg

 1. Formand

        Bestyrelsen opstiller

        Lars Dam – villig til valg 

 1. 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode

Bestyrelsen opstiller følgende

Jørgen Knudsen – villig til genvalg

Peter Thomsen – villig til genvalg

Jan Hestbæk  – villig til valg

 1. 2 suppleanter

 1. Eventuelt

   

  GENERALFORSAMLING

  Jan startede med at byde velkommen til generalforsamling,  til en lille fremmødt forsamling med deltagelse af bestyrelsen, dog afbud fra Peter Thomsen, 5 medlemmer samt vores formand for hovedforeningen Peter Brask.

  Vi fik jo en noget brat afslutning på sæsonen på grund af Covid -19 , men vi er så småt startet op igen, og generalforsamlingen er jo blevet noget forsinket. Herefter gik vi til Dagsordenen.

   

 1. Svend Rytter blev enstemmigt vedtaget som dirigent og kunne bekræfte at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indvarslet på Hjemmesiden.

 2. Formandens beretning, der kan læses andet steds på Hjemmesiden, blev herefter godkendt med applaus.

 3.  Jørn gennemgik regnskabet og kunne meddele at vi havde et mindre overskud på 12.751 kr. Vi er 231 medlemmer. Efter et par enkelte spørgsmål/kommentarer blev regnskabet godkendt ligeledes med applaus.

 4. Det indkomne forslag blev vedtaget.

 5. A) Lars Dam blev valgt til ny formand

  B) Alle blev genvalgt og valgt  

C) Karen Bonde og Sven Ove Pedersen blev valgt som suppleanter.

 1. Peter Brask takkede Jan for hans tid som formand, for et godt samarbejde og for Jans punktlighed til møder og altid at komme og være velforberedt. Peter kunne oplyse at det vist så småt er gået op for flere i kommunen, at vi ikke kan og vil undvære Espergærdehallen, som i øvrigt er i en udmærket stand. Størrelsen af det kommunale tilskud vil blive drøftet i Idrætsudvalget, på deres næste møde, som finder sted i september. Peter takkede badminton for at være en velfungerende afdeling. Samtidig blev Lars budt velkommen som formand og mindet om, at det nu er ham, der skal deltage i hovedbestyrelsens møder.

Sven Ove takkede på motionisternes vegne Jan for hans store arbejde.

På bestyrelsens vegne overrakte Jørgen nogle velfortjente flasker til Jan for sit store arbejde som formand og flasker til Morten for hans store arbejde som mangeårig ungdomsformand. Vi er glade for at begge stadigvæk er med i bestyrelsen, om end i nogle lidt mere tilbage trukne roller, men der kan trækkes på deres viden og erfaring.

Gunvor og Jens Prisen, der hvert år, gives til en person for en stabil, vedvarende og meget betydningsfuld indsats for Espergærde Badminton gennem usædvanligt mange år, blev i år givet til Jørgen Knudsen, som har haft styringen af Motionist 1 og deres holdturnering, medarrangør af klubmesterskaberne, stået for klubtøj, bolde, fester og meget andet . Til lykke til Jørgen.

Herefter takkede Svend for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.