Referat af generalforsamling i EIF´s badminton afdeling tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.30 i Fodboldhuset på Gymnasievej.

Referent: Gunvor Hjarding

Udsendt juni 2021

Dagsorden

1.         Valg af dirigent

2.         Formandens beretning

3.         Regnskabsaflæggelse

4.         Indkomne forslag

            A   Det foreslås at bestyrelsen reduceres med et medlem - til i alt 8 bestyrelsesmedlemmer.

                  Bestyrelsen vil herefter bestå af formanden samt 7 bestyrelsesmedlemmer.

                  Forslaget stilles af bestyrelsen.

5.        Valg

            A.   Formand

                   Bestyrelsen opstiller

                   Jan Hestbæk – villig til valg

            B    5 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode

                  Bestyrelsen opstiller følgende

                  Morten Hansen-Nord – villig til genvalg

                  Jørn Jensen – villig til genvalg

                  Gunvor Hjarding – villig til genvalg

                  Rasmus Otzen – villig til genvalg

                  Sarah Roloff – villig til genvalg

             C   2 suppleanter

6.         Eventuelt

Forslag der ønskes optaget under punkt 4 skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

----------------------------

 

GENERALFORSAMLING 2021

 

Jan startede med at byde velkommen til generalforsamling. Hvorefter vi gik til punkt 1

1.         Svend Rytter blev enstemmigt vedtaget som dirigent og kunne bekræfte at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt indvarslet på Hjemmesiden.

2.         Formandens beretning, der kan læses andet steds på Hjemmesiden, blev herefter godkendt med applaus.

3.         Jørn gennemgik regnskabet og kunne meddele at vi havde et mindre underskud på 27.770 kr. dette kan nok ses i lyset af blandt andet en tilbagegang i medlemstallet. Efter et par enkelte spørgsmål/kommentarer blev regnskabet godkendt ligeledes med applaus.

4.         Det indkomne forslag blev vedtaget.

5.         A) Jan Hestbæk blev valgt til formand

            B) Alle blev genvalgt

            C) Karen Bonde og Sven Ove Pedersen blev valgt som suppleanter.

6.         Intet under eventuelt bare at alle ønsker, vi får en normal sæson 21/22.

 

Herefter takkede Svend for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.